Avís legal

Informació general i objecte

El present lloc web (http://www.baku.cat) és propietat de Baku Creativitat i Comunicació SL, amb domicili al carrer Cremat, 27, primer pis, 08221, de Terrassa.
Aquest avís legal i el seu ús general té com a objecte establir les condicions generals que regulen l’accés al citat web i el seu ús general per part de tots els usuaris. Això implica necessàriament l’acceptació de les condicions generals citades incloses en aquest avís.
És per això que BAKU recomana als usuaris que les llegeixin amb atenció cada vegada que vulguin entrar a l’esmentada pàgina i fer-ne ús, ja que aquestes condicions poden ser modificades.


En aquest sentit, BAKU es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis d’aquestes disposicions d’accés i ús i, en general, dels elements que integrin el disseny i la configuració del seu web.
Així mateix, BAKU es reserva el dret d’interrompre l’accés al web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament o per qualsevol altra causa. No es podran exigir responsabilitats a BAKU en aquest sentit.


Ús del lloc web

La utilització del lloc web per part de qualsevol persona atribueix la condició d’usuari, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.
L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, les activitats, els productes o els serveis que BAKU posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, fer-ne un ús conforme a aquestes condicions generals.
BAKU no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent el lloc web.


Enllaços al lloc web

L’usuari d’Internet que vulgui introduir un enllaç des del lloc web de BAKU  fins a la seva pròpia haurà d’estar prèviament autoritzat amb aquest efecte i per escrit per BAKU.


Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els ‘continguts’), són propietat intel·lectual de BAKU o, si escau, de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de BAKU o, si escau, de tercers. L’usuari haurà de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web, de titularitat de BAKU o de tercers.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre el present lloc web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, del lloc web, llevat dels casos en què estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració d’aquestes condicions, així com un delicte castigat d’acord amb el Codi penal. En cap cas BAKU serà responsable de les possibles infraccions en matèria de propietat intel·lectual o industrial que pogués cometre qualsevol usuari del lloc web.


Responsabilitat

En qualsevol cas, l’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que BAKU pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest avís legal o, si escau, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.


Accés al lloc web

BAKU no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus per a l’usuari que s’hagin produït a causa d’errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions i que provoquin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació d’aquest servei o amb caràcter previ.


Qualitat del servei

L’accés al portal no implica l’obligació per part de BAKU de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic perniciós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perniciosos. BAKU no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.


Continguts

BAKU posarà els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada. BAKU no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al portal ni dels danys i perjudicis per a l’usuari o per a tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al portal.


Enllaços o links

El servei d’accés al portal inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En cap cas, l’existència de links o enllaços no ha de pressuposar que hi hagi acords amb els seus responsables, ni la recomanació, promoció o identificació de BAKU amb les manifestacions, els continguts o els serveis proveïts. BAKU no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços ni de qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a BAKU.


Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions d’accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, l’usuari i BAKU acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

© Baku Creativitat i Comunicació SL

© Baku Creativitat i Comunicació SL

© Baku Creativitat i Comunicació SL

© Baku Creativitat i Comunicació SL